Katalog_PM_2017_web_verze10_2018

www.demos ‑trade.com 10.5 M A S I V N Í M A T E R I Á L Y Spárovky SPÁROVKY jsou masivní jednovrstvé desky, vyrobe- né slepením hranolků dřeva. Obecně spárovky můžeme rozdělit na: Průběžné – hranolek je jeden průběžný po celé délce spárovky, někdy označova- né jako FIX tzn. fixní, jednotlivé lamely jsou od šířky slepeny natupo a od délky lamela probíhá přes celou délku spárovky v jednom kuse. Napojované – označuje spárovku napojo- vanou, někdy označovanou jako CINK tzn. cinkovanou, jsou vyrobeny z různě dlouhých hranolků, napojených do nekonečného vlysu, jednotlivé lamely jsou spojeny od délky na ozubový spoj a od šířky jsou slepeny natupo. Spárovky jehličnaté tyto spárovky jsou určené především k výrobě dětského nábytku, nábytku s pří- rodním designem a lze je použít pro různé konstrukční prvky. Standardně skladem vedeme spárovky smrkové a borové a to v průběžné variantě. Spárovky listnaté jsou podstatně odolnější než jehličnaté (mají větší hustotu) a proto jsou především určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť, masivního interiérového nábytku, pro výrobu stolů a taktéž i kuchyňských pracovních desek. Skladem v naší skla- dové nabídce najdete spárovky bukové, dubové, nově i jasanové a to jak v průběž- ném, tak i napojovaném provedení. Spárovky exotické Z exotických dřevin vedeme skladem spárovku HEVEA, a to v napojovaném provedení. Využití této spárovky je pře- devším pro výrobu schodišť a masivního interiérového nábytku. Tato dřevina se velmi dobře přimořuje do různých odstínů a svým vzhledem připomíná spárovku dubovou. SKLADOVÁNÍ SPÁROVEK Jelikož jsou tedy všechny spárovky velmi náchylné jak na změnu teploty, tak i na změnu vlhkosti, uvádíme níže základní informace o jejich skladování. Desky je nutné skladovat zabalené v ochranné fólii v uzavřených a suchých prostorech. Je potřebné je chránit před přímým slunečním zářením. Doporu- čené klima v místnosti, kde budou výrobky užívány, je teplota okolo 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %. Desky při skladování nesmí být skladovány v přímé blízkosti topení (topných těles), v blízkosti studených a vlhkých stěn, dveří nebo oken. Balík desek, ale i jednotlivé desky, je potřebné skladovat naležato a dosta- tečně podložené – alespoň dvěma stej- nými podložkami na jeden běžný metr, umístěny příčně vůči podélnému směru desky. Je potřebné zabránit mechanic- kému poškození, vzniklému např. při házení, deformování apod. a posouvání desek proti sobě (stopy po smýkání, poškrábání apod.). ZPŮSOB AKLIMATIZACE PŘED DALŠÍM ZPRACOVÁNÍM Před zpracováním je nutné desky zkont- rolovat. Reklamace zjevných viditelných jakostních a technických vad musí být uplatněny před zpracováním. Reklamovat lze jen desku, která je v původním formátu. Desky je nutné před zpracováním aklima- tizovat min. 48 hodin při pokojové teplotě (20–22 °C). Délka aklimatizace může být delší, záleží na prostředí, kde byla skladována před výrobou. Pokud deska před aklimatizací prodělala delší převoz nebo byla skladována za výrazně odlišných podmínek od klima- tu, v kterém bude užívána nebo zpraco- vávána, je třeba aklimatizaci dostatečně prodloužit, a to i případně o proces, kdy nejprve bude aklimatizována deska v obalu (pro mírnější přechod mezi prostředími) a až následně bude deska rozbalena a aklimatizována bez obalu. Desku, kterou jste vyndali z fólie, je nutné uložit ve vodorovné poloze. Z obou stran musí být desky volně přístupné působe- ní vzduchu, podložené podkladovými prokládky. Nespotřebovaný polotovar, zbytkový formát skladujte taktéž dle výše uvedených zásad skladování. průběžná napojovaná Při správné aklimatizaci a užití v definova- ných klimatických podmínkách (teplota v rozsahu 15–30 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 35 % až 50 %) nám pak spárovky přináší příjemný pocit z užívání přírodního materiálu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzEyMDA=